برنامه اسکار مهران مدیری از قسمت اول تا آخرین قسمت

console.log("Hello world");