سریال آکادمی فراطبیعی قسمت 14

console.log("Hello world");