سریال ماجراهای مدرسه قسمت 8

console.log("Hello world");