فیلم کره ای بازی مرکب 3 سوم

console.log("Hello world");