قسمت اول تا آخرین قسمت سریال دفتر یادداشت

console.log("Hello world");