سریال ماجراهای مدرسه قسمت 5

console.log("Hello world");